Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Részletes adatvédelmi tájékoztató

Tartalom

 

1.      Az adatkezelő személye és elérhetőségei 

2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

3.      Meghatározások

4.      Az adatkezelés elvei 

5.      Az Kiskun Nova Utazási Iroda Kft.által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

6.      Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

7.      Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba.

8.      Az ügyfél hozzáférési jogai

9.      Az ügyfél helyesbítéshez való joga.

10.        Az ügyfél törléshez való joga.

11.        Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához.

12.        Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

13.        Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje.

14.        Panasz benyújtásához való jog.

15.        A jelen tájékoztató módosításai

 

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Kiskun Nova Idegenforgalmi, Információs és Programiroda Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Korond utca 2; cégjegyzékszám:03-09-109786; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Szetlikné Farkas Szilvia; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: kiskunnova kukac kiskunnova.hu 76/433-243 a továbbiakban: Kiskun Nova Utazási Iroda Kft. jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.
 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

3. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az : Kiskun Nova Utazási Iroda Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az : Kiskun Nova Utazási Iroda Kft. utazási szerződést kötők. 
 

4. Az adatkezelés elvei

Az [utazási iroda] megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 

5. Az Kiskun Nova Utazási Iroda Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az [Kiskun Nova Utazási Iroda Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:
 

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 (a) név;

 Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 (b) e-mail cím (telefonszám);

 Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 (c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

 Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 (d) születési dátum, lakcím

 Az ügyfél beazonosításához és esetleges szerződéskötéshez elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 

I. hírlevélre feliratkozás; telefonos tájékoztatás

 (a) név;

 Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 (b) e-mail cím (telefonszám);

 Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 (c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);

 A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

(d) 

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 

II. egyedi ajánlatkérés

 (a) név;

 Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 (b) e-mail cím (telefonszám);

 Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 (c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

 Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 (d) születési dátum

 Az ügyfél beazonosításához a pontos árkalkuláció elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 

III. utazási szerződés kötés

 (a) név;

 Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 (b) e-mail cím (telefonszám);

 Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 (c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

 A szerződés tárgyának meghatározása.

 (d) születési dátum, lakcím, utazási okmány (Útlevél, személyigazolvány) adat

 Az ügyfél beazonosításához és szerződés kötéshez, valamint a szükséges utazási okmányok kiállításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).
 

IV. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

 (a) név;

 Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 (b) e-mail cím (telefonszám);

 Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 (c) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

 A szerződés tárgyának meghatározása.

 (d) születési dátum, utazási okmány (Útlevél, személyigazolvány) adat

 Az ügyfél beazonosításához és a szükséges utazási okmányok kiállításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).
 

V.  [egyéb]
 

VI. Profilalkotás

 (a) az adott ügyfél kapcsán végzet I-VI. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége

 Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Kiskun Nova Utazási Iroda Kft általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

(a) a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft cégcsoportján belül, beleértve a utazás szervezőutazási iroda/ irodák anya- és leányvállalatait;

(b) a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(c) az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);

(d) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: kiskunnova @ kiskunnova.hu; 6100 Kiskunfélegyháza Korond u 2. 76/560-488,76/433-243
 

7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

Az [utazási iroda] az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

(a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

(b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

(c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

(d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az [utazási iroda] törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.
 

8. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Kiskun Nova Utazási Iroda Kft visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Kiskun Nova Utazási Iroda Kft köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Kiskun Nova Utazási Iroda Kft kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b) nem terjed ki az anonim adatokra;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Kiskun Nova Utazási Iroda Kft a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fog viselni.
 

9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)  nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)  nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 

10. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a)a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft kezeli e személyes adatokat, és

(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft a személyes adatokat kezeli.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d) a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h) az adatkezelés a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft kezeli a személyes adatait, és

(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(l)  az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az [utazási iroda] azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 

11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az [utazási iroda] jogos érdekei céljából, és

(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az [utazási iroda] általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a)tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c)  kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.
 

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.
 

13. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 

 Érintett kérelme

 Határidő

 Tájékoztatáshoz való jog

 amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

 Hozzáféréshez való jog

 egy hónap

 Helyesbítéshez való jog

 egy hónap

 Törléshez való jog

 indokolatlan késedelem nélkül

 Adatkezelés korlátozásához való jog

 indokolatlan késedelem nélkül

 Adathordozhatósághoz való jog

 egy hónap

 Tiltakozáshoz való jog

 a tiltakozás kézhezvételekor


14. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Kiskun Nova Utazási Iroda Kft azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.


15. A jelen tájékoztató módosításai

A Kiskun Nova Utazási Iroda Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Kiskun Nova Utazási Iroda Kft adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

még töltünk